Zwroty i reklamacje


REKLAMACJA PRODUKTU

 

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU
(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)
Kliknij aby pobrać formularz.

 

1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z postanowieniami Ustawy o Prawach Konsumenta, Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem:
− pisemnie na adres: GIRLANDOWO ul. Stefana Batorego 22, 35-005 Rzeszów
− w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@girlandowo.pl;

3. Zgłaszając reklamację Klient będący Konsumentem powinien podać następujące informacje:
a) rodzaj i data wystąpienia wady;
b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
c) dane osobowe i kontaktowe Klienta będącego Konsumentem składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: GIRLANDOWO ul. Stefana Batorego 22, 35-005 Rzeszów. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego Konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient będący Konsumentem obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia żarówek lub innych źródeł światła wykonanych przez zewnętrzne urządzenia zmiany regulacji napięcia (ściemniacze, dimmery, wyłączniki) w przypadku produktów innego pochodzenia niż Sprzedawcy.

7. Klient może również złożyć reklamację dotyczącą działania samego Sklepu Internetowego, Konta lub Newslettera. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe i kontaktowe Klienta (imię i nazwisko lub pełną nazwę, dokładny adres lub adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. §9 ust. 2 i 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku udzielenia gwarancji na Produkt przez producenta, warunki gwarancji będą zawarte na załączonej do Produktu karcie gwarancyjnej. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia produktu wynikłe z winy Klienta.

 


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZWROTY

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU
(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)
Kliknij aby pobrać formularz.

 

1. Klient posiadający status Konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §7 ust. 14 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie wywołuje skutków prawnych

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
− pisemnie na adres: GIRLANDOWO ul. Stefana Batorego 22, 35-005 Rzeszów;
− w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@girlandowo.pl

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy” dostępnej pod adresem https://girlandowo.pl/sklep/produkty/zwroty-i-reklamacje/ .

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, o którym mowa w §7 ust. 3 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, realizacji przez Sprzedającego zawartej Umowy Sprzedaży partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu lub ostatniej partii Produktu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7. Produkty zwracanie w związku z złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy muszą być kompletne, wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi integralną część Produktu, jeżeli takie były do niego dołączone. Jeżeli dostarczony Produkt jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej Konsumentowi kwoty o równowartość uszkodzonego Produktu.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. W celu zwrócenia Produktu Konsument może skorzystać z opcji „Darmowe zwroty” postępując zgodnie z instrukcjami zewnętrznego dostawcy umieszczonymi pod adresem https://girlandowo.pl/sklep/produkty/darmowe-zwroty/ .

10. Do zachowania terminu wskazanego w §7 ust. 9 wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem przez Konsumenta na adres: ul. Stefana Batorego 22, 35-005 Rzeszów.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Pomimo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument obowiązany jest ponieść następujące koszty:
a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zakupu Girland na wymiar wskazanych w §6 oraz Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta wskazanych w §14 Regulaminu wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

16. Klient ma prawo zwrotu towarów sprowadzonych na tzw. indywidualne potrzeby Klienta, jednak wiąże się to z pokryciem pełnych kosztów importu oraz dostawy towaru wg kwoty podanej przez Sprzedawcę.