Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO GIRLANDOWO.PL


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.girlandowo.pl prowadzony jest przez Wojciecha Beresia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BERES MEDIA WOJCIECH BEREŚ do doręczeń: Wysoka Głogowska 388A, 36-061 Wysoka Głogowska, NIP: 5170279044, REGON: 368053563, adres poczty elektronicznej: info@girlandowo.pl.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz uzupełnianie danych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
d) strona responsywna;
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Opisy Produktów oraz ich ceny zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do: zmiany cen Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wprowadzania zmian w asortymencie oferowanych Produktów (ich wycofania lub wprowadzenia nowych Produktów) oraz prowadzenia okresowych akcji promocyjnych dowolnie wybranych Produktów.

7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§2. DEFINICJE

1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

3. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. Girlanda Na Wymiar – Produkt powstały na indywidualne zamówienie Klienta poprzez usługę dostępną w Sklepie Internetowym pod adresem „https://girlandowo.pl/k/girlandy-na-wymiar/”, który jest wykonany w oparciu o podaną przez Klienta specyfikację tj. pożądany przez Klienta wymiar Produktu i służący zaspokojeniu konkretnych, indywidualnych potrzeb.

5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

7. Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która przy składaniu Zamówienia nie złożyła oświadczenia o treści „Oświadczam, iż zamówienie jest związane bezpośrednio z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą i ma charakter zawodowy”.

8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

9. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści marketingowych zawierającego informacje o Produktach i promocjach oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

12. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.girlandowo.pl

13. Sprzedawca– Wojciech Bereś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BERES MEDIA Wojciech Bereś NIP: 5170279044, REGON: 368053563, adres do doręczeń: Girlandowo.pl, Wojciech Bereś, Wysoka Głogowska 388A, 36-061 Wysoka Głogowska, adres poczty elektronicznej: info@girlandowo.pl.

14. Umowa Sprzedaży – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedającym, na podstawie, której następuje przeniesienie prawa własności Produktu na Klienta z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Sprzedającego zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

15. Ustawa o Prawach Konsumenta / Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest inicjowane poprzez określenie specyfikacji oraz ilości Produktu i dodanie go do listy Produktów jakie Klient chce zakupić poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj do koszyka”.

2. Formularz Zamówienia generuje się automatycznie z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym

3. Celem finalizacji zamówienia Klient, jest zobowiązany do:
a) uzupełnienia interaktywnego Formularza Zamówienia, w którym należy podać obowiązkowo następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania Klienta oraz dane kontaktowe (tj. Numer telefonu i adres e-mail).
b) Wyboru sposobu dostawy,
c) Wyboru sposobu płatności,
d) Potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.

4. W Formularzu Zamówienia Klient może również opcjonalnie podać nazwę firmy, numer NIP, uwagi do zamówienia oraz adres dostawy, jeżeli ma być ona dokonana na inny adres niż adres zamieszkania Klienta. W przypadku, gdy w formularzu nie zostanie podana nazwa firmy oraz numer NIP nie będzie możliwości wystawienia faktury VAT. W przypadku podania numeru NIP konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego checkboxa wskazującego czy Zamówienie jest związane z prowadzaną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Klient jest zobowiązany do weryfikacji poprawności danych zawartych w Formularzu Zamówienia.

6. W celu złożenia Zamówienia Klient jest zobowiązany do kliknięcia w przycisk „Kupuje i Płacę”.

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

8. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej:
a) oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia ze wskazaniem zamówionych Produktów i określeniem ich ilości, wybranego przez Klienta sposobu dostaw i ,płatności
b) oświadczenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji,
c) oświadczenie Sprzedawcy potwierdzające zawarcie Umowy Sprzedaży
d) kopię Regulaminu i Klauzuli informacyjnej oraz
e) przewidywany termin dostawy.

9. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości wskazanej §3 ust. 7 Regulaminu zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
c) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności”.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów www.przelewy24.pl Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Za dzień uiszczenia płatności przez Klienta uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§5. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zagraniczne zamówienia są realizowane i wyceniane indywidualnie. W celu złożenia takiego zamówienia należy się skontaktować z Sprzedawcą kierując wiadomość elektroniczną na adres: info@girlandowo.pl

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.

4. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi:
a) w zakładce „Dostaw” znajdującej się pod adresem https://girlandowo.pl/sklep/produkty/dostawa-i-platnosci/
b) w Regulaminie
c) w Formularzu Zamówienia w rubryce „Wysyłka”.

5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
a) Przesyłka kurierska – koszt dostawy 15,90 zł .
b) Przesyłka kurierska za pobraniem – koszt dostawy 18,90 zł ,
c) Paczkomaty InPost – koszt dostawy 14,90 zł .
d) Paczkomaty InPost za pobraniem – koszty dostawy 17,90 zł

6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania ceny zamówionych Produktów wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.
b) W przypadku płatności kartą – od dnia otrzymania przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji transakcji.
c) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży wskazanej w §3 ust. 8 Regulaminu.
d) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

9. W przypadku, kiedy zakupione przez Klienta Produkty powrócą do Sprzedawcy w wyniku niepodjęcia przesyłki przez Klienta, Sprzedawca wzywa Klienta do osobistego odbioru Produktów w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 7 Dni Roboczych – pod rygorem odstąpienia od Umowy Sprzedaży z winy Klienta.

10. W przypadku niepodjęcia przez Klienta przesyłki zawierającej zakupione Produkty, Sprzedawca jest uprawniony do żądania naprawienia przez Klienta powstałej szkody, a w szczególności zwrotu kosztów przesyłki powrotnej od Klienta.

11. Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany zweryfikować jej stan, a w przypadku, gdy przesyłka zawierająca Produkty nosi ślady uszkodzenia, zgłosić ten fakt firmie kurierskiej w celu spisania odpowiedniego protokołu oraz wykonać zdjęcia dokumentujące stan przesyłki.

§6. GIRLANDY NA WYMIAR

1. W celu zamówienia Girlandy Na Wymiar Klient jest zobowiązany podać następujące informacje:
a) długość girlandy,
b) rozstaw żarówek
c) długość kabla zasilającego
d) zakończenie girlandy.

2. Klientowi, który zawarł Umowę Sprzedaży Girlandy Na Wymiar nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy wskazane w §7 Regulaminu.

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZWROTY

1. Klient posiadający status Konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §7 ust. 14 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie wywołuje skutków prawnych

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
− pisemnie na adres: GIRLANDOWO ul. Stefana Batorego 22, 35-005 Rzeszów;
− w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@girlandowo.pl

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy” dostępnej pod adresem https://girlandowo.pl/sklep/produkty/zwroty-i-reklamacje/ .

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, o którym mowa w §7 ust. 3 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, realizacji przez Sprzedającego zawartej Umowy Sprzedaży partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu lub ostatniej partii Produktu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7. Produkty zwracanie w związku z złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy muszą być kompletne, wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi integralną część Produktu, jeżeli takie były do niego dołączone. Jeżeli dostarczony Produkt jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej Konsumentowi kwoty o równowartość uszkodzonego Produktu.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. W celu zwrócenia Produktu Konsument może skorzystać z opcji „Darmowe zwroty” postępując zgodnie z instrukcjami zewnętrznego dostawcy umieszczonymi pod adresem https://girlandowo.pl/sklep/produkty/darmowe-zwroty/ .

10. Do zachowania terminu wskazanego w §7 ust. 9 wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem przez Konsumenta na adres: ul. Stefana Batorego 22, 35-005 Rzeszów.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Pomimo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument obowiązany jest ponieść następujące koszty:
a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zakupu Girland na wymiar wskazanych w §6 oraz Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta wskazanych w §14 Regulaminu wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

16. Klient ma prawo zwrotu towarów sprowadzonych na tzw. indywidualne potrzeby Klienta, jednak wiąże się to z pokryciem pełnych kosztów importu oraz dostawy towaru wg kwoty podanej przez Sprzedawcę.

§8. KONTO KLIENTA, NEWSLETTER

1. Klient w ramach Sklepu Internetowego ma możliwość założenia Konta, w ramach którego ma stały podgląd do historii złożonych Zamówień.

2. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
a) imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
b) adres poczty elektronicznej,
c) numer telefonu kontaktowego oraz
d) hasło.

4. W Formularzu Rejestracji Klient może również opcjonalnie podać nazwę firmy oraz numer NIP.

5. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@girlandowo.pl lub
b) pisemnie na adres: ul. Stefana Batorego 22, 35-005 Rzeszów .

6. Klient ma możliwość skorzystania z Newslettera, który jest przesyłany do po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta.

7. Newsletter jest przesyłany Klientowi nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@girlandowo.pl lub
b) pisemnie na adres: ul. Stefana Batorego 22, 35-005 Rzeszów.

§9. REKLAMACJE

1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z postanowieniami Ustawy o Prawach Konsumenta, Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem:
− pisemnie na adres: GIRLANDOWO ul. Stefana Batorego 22, 35-005 Rzeszów
− w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@girlandowo.pl;

3. Zgłaszając reklamację Klient będący Konsumentem powinien podać następujące informacje:
a) rodzaj i data wystąpienia wady;
b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
c) dane osobowe i kontaktowe Klienta będącego Konsumentem składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: GIRLANDOWO ul. Stefana Batorego 22, 35-005 Rzeszów. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego Konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient będący Konsumentem obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia żarówek lub innych źródeł światła wykonanych przez zewnętrzne urządzenia zmiany regulacji napięcia (ściemniacze, dimmery) w przypadku produktów innego pochodzenia niż Sprzedawcy.

7. Klient może również złożyć reklamację dotyczącą działania samego Sklepu Internetowego, Konta lub Newslettera. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe i kontaktowe Klienta (imię i nazwisko lub pełną nazwę, dokładny adres lub adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. §9 ust. 2 i 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku udzielenia gwarancji na Produkt przez producenta, warunki gwarancji będą zawarte na załączonej do Produktu karcie gwarancyjnej. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia produktu wynikłe z winy Klienta.

§10. PRZETWARZANIE DANYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Klauzuli informacyjnej dla Klienta oraz Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu z Sprzedawcą zwracając się do powiatowego/miejskiego rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów. Informacje na temat możliwości uzyskania pomocy każdy Konsument może znaleźć na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz https://polubowne.uokik.gov.pl/ .

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§12. NOTA PRAWNA – ZAKAZ KOPIOWANIA

1. Wszystkie materiały umieszczone w serwisie www.girlandowo.pl są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tej stronie przysługują tylko i wyłącznie Sprzedawcy.

2. Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.girlandowo.pl bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.

3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych.

4. Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z www.girlandowo.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze po uprzednim uzyskaniu zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji po uprzednim uzyskaniu zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych  do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6. Do Klienta nie będącego Konsumentem nie stosują się następujące postanowienia regulaminu: §7 oraz §9 ust. 1 do 6.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta niebędącego Konsumentem ze Sklepu Internetowego oraz zaprzestania przesyłania mu Newslettera w dowolnym momencie.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej za Produkty ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§14. PRZERÓBKI PRODUKTÓW NA ŻYCZENIE KLIENTA

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość dostosowania Produktów innych niż Girlandy na wymiar do indywidualnych potrzeb Klienta.

2. Zapytania dotyczące możliwości dostosowania Produktów do indywidualnych potrzeb Klienta należy kierować na adres: info@girlandowo.pl , w którym należy określić zakres potrzebnych zmian.

3. Sprzedawca w terminie 5 Dni Roboczych odpowie na wiadomość wskazaną w §14 ust. 2 Regulaminu i określi czas realizacji, koszty oraz warunki płatności za dostosowanie Produktu.

4. Klient ma 5 Dni Roboczych na potwierdzenie przyjęcia oferty Sprzedającego wskazanej w §14 ust. 3 Regulaminu i dokonanie płatności. §4 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku dokonania zakupu Produktów, o których mowa w §14 Regulaminu prawo odstąpienia od umowy wskazane w § 7 Regulaminu nie przysługuje.

6. W przypadku dostosowania Produktów innych niż Girlandy na wymiar do indywidualnych potrzeb Klienta, Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez producenta Produktu.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku Klientów posiadających Konta w Sklepie Internetowym lub korzystających Newslettera zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia go o wprowadzanych zmianach,

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
– WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU
(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych
Kliknij aby pobrać formularz.

 

 

Adres do zwrotu:
GIRLANDOWO
ul. Stefana Batorego 22,
35-005 Rzeszów
Kontakt:
+48 697 527 476
info@girlandowo.pl

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: …………………………………………………………………………………………………………….
Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):………………………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): ……………………………………………………………………………………………………………….

Niniejszym oświadczam, iż:

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą:
  ………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….
  i zwracam wymienione poniżej towary.
 2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie. Data otrzymania towaru: …………………………
  Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ………………………………Zwracane towary:
Nazwa Ilość Cena brutto
……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

 

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:
_ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _

Właściciel rachunku……………………………………..

 

miejscowość i data                                                                                                                       podpis klienta

………………………………………………                                                                                                 ………………………………